Privacybeleid van Fordaq

Last Updated: 21.05.2018
If you have a question that is not answered below please send us an e-mail at support@fordaq.com

Deze privacybeleid beschrijft hoe Fordaq de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en die wij over u verzamelen, gebruikt en beschermt.

Wij respecteren uw persoonlijke privacy en zet zich ervoor in om je persoonsgegevens te beveiligen, in overeenstemming met de toepassing van de wettelijke bepalingen, met inbegrip van de Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. In deze privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, overdragen, verwerken, gebruiken en openbaar maken en hoe wij met onze beveiliging omgaan.

Verwerking van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt

Wanneer u de diensten op onze websites bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Voor iedereen (al dan niet geregistreerd op de websites) die onze websites bezoekt

Type verwerkte persoonsgegevens Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking
Informatie over het gebruik van de website (type computerbrowser en besturingssysteem, websites die u voor en na uw bezoek aan onze website hebt bezocht, standaard serverloggegevens, IP-adressen (Internetprotocol), enz. Begrijpen hoe onze bezoekers onze websites gebruiken, zodat we het kunnen verbeteren en de diensten die we aanbieden. Relevante advertenties weergeven aan gebruikers Het legitieme belang van Fordaq; Gegevens worden verzameld zonder gebruikers direct te identificeren.
Persoonsgegevens die zijn opgenomen in elk verzoek om informatie dat via het contactformulier wordt verzonden (naam, adres, telefoonnummer, enz.) Beantwoord uw contactaanvraag Noodzaak van (potentiële) precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker.

Voor mensen die geregistreerd zijn op onze websites en gebruik maken van de diensten

Type verwerkte persoonsgegevens Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking
Contactgegevens en informatie verstrekt door gebruikers via het inschrijvingsformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer, gesproken talen, beroepsactiviteiten). Gebruikers toegang verlenen tot de diensten op de websites Noodzaak tot uitvoering van het contract tussen Fordaq en de gebruiker
Contactgegevens en informatie verstrekt door gebruikers via het inschrijvingsformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer, gesproken talen, beroepsactiviteiten). Gebruikers van de website in staat stellen contact met elkaar op te nemen Noodzaak tot uitvoering van het contract tussen Fordaq en de gebruiker; toestemming van de gebruiker
Contactgegevens en informatie verstrekt door gebruikers via het inschrijvingsformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer, gesproken talen, beroepsactiviteiten). Verzenden van relevante promotionele inhoud aan de gebruiker Het legitieme belang van Fordaq om de diensten op haar website te promoten; toestemming van de gebruiker
Uitwisseling van berichten tussen gebruikers op de websites van Fordaq Vaststellen van de specifieke behoeften van de gebruikers op een bepaald moment en andere gebruikers daarvan op de hoogte te stellen Toestemming van de gebruiker door middel van een specifiek formulier dat vóór de registratie wordt verstrekt

Informatie uit externe bronnen

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij ook de volgende persoonlijke gegevens verzamelen die rechtmatig zijn verkregen van derden om deze toe te voegen aan onze bestaande gebruikersdatabases.

Type verwerkte persoonsgegevens Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking Bron waaruit de persoonlijke gegevens afkomstig zijn
Informatie over het gebruik van de website verzameld door middel van cookies geplaatst door derden Zie Cookiebeleid Zie Cookiebeleid Zie Cookiebeleid

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens

Fordaq neemt passende wettelijke, organisatorische en technische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging. Wanneer Fordaq een beroep doet op een externe dienstverlener, zal deze zorgvuldig worden geselecteerd en worden verplicht passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonlijke informatie te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan verschillende dienstverleners. Deze serviceproviders zullen meestal IT-diensten zoals datahosting of diensten met betrekking tot de functionaliteiten van onze websites. We eisen van al deze ontvangers dat ze aan dezelfde normen voor gegevensbescherming voldoen als de onze.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens aan anderen kunnen onthullen

Als u geregistreerd bent op de websites van Fordaq, zal Fordaq bepaalde persoonlijke gegevens die u ons tijdens uw registratie hebt verstrekt, op haar websites publiceren. Andere gebruikers, al dan niet geregistreerd op de websites, kunnen deze gegevens vinden via onze websites. Dit is in lijn met het doel van onze websites, dat in eerste instantie gericht is om gebruikers te helpen elkaar te vinden en te contacteren voor zakelijke doeleinden. De volgende gegevens zullen op de websites worden gepubliceerd : uw naam, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, gesproken talen, beroepsactiviteit), de naam van uw bedrijf en andere zakelijke informatie over uw bedrijf (activiteiten, producten, aantal werknemers, locatie, bedrijfsnummer, datum van lidmaatschap van Fordaq, geplaatste berichten en advertenties, enz.).

Bovendien behoudt Fordaq zich het recht voor om persoonlijke gegevens over u openbaar te maken, in overeenstemming met de wet, voor rapportage aan overheidsinstanties, aan partijen in relevante juridische procedures en anderszins voor zover vereist of expliciet toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In bepaalde bijzondere gevallen, waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

 • wanneer we reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk letsel aan u toebrengt of anderszins de rechten, eigendommen of activiteiten van Fordaq schaadt of verstoort, tegen andere gebruikers van deze websites of tegen iemand anders die schade zou kunnen lijden door dergelijke activiteiten
 • wanneer wij van mening zijn dat de wet dit vereist
 • in verband met een belangrijke zakelijke transactie, zoals de verkoop van een productlijn of divisie, een fusie, consolidatie, verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke in geval van faillissement.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

Persoonsgegevens die zijn verzameld, kunnen worden doorgegeven aan ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, in landen die voor uw persoonsgegevens geen beschermingsniveau bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie.

Dit verwijst bijvoorbeeld naar Google, Facebook, Pingdom, Zopim (Zendesk), Mailchimp, Rackspace, Softlayer, Machinio, gevestigd in de Verenigde Staten. Voldoende garanties in verband met deze overdrachten vloeien echter voort uit het feit dat deze ontvangers formeel hebben ingestemd met het EU-VS privacyschild.

Fordaq kan ook persoonsgegevens doorgeven aan de Yandex, dewelke in Rusland gevestigd is. Voldoende garanties vloeien in dat geval voort uit modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens tussen Fordaq en Yandex .

Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een reeks nummers die automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u zich aanmeldt bij uw internetprovider of via het lokale netwerk (LAN) of wide area network (WAN) van uw bedrijf. Webservers identificeren uw computer automatisch aan de hand van het IP-adres dat er tijdens uw online sessie aan toegewezen is.

Fordaq, of externe bedrijven die namens ons handelen, kunnen IP-adressen verzamelen ten behoeve van systeembeheer en om het gebruik van onze websites te controleren. We kunnen ook IP-adressen gebruiken om gebruikers van onze websites te identificeren wanneer we het nodig achten om naleving van de gebruiksvoorwaarden van de websites af te dwingen of om onze service, websites of andere gebruikers te beschermen.

Cookies

Onze websites kunnen technologie gebruiken die "cookies" wordt genoemd. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies stellen onze websites in staat om als individu op u te reageren. Websites kunnen hun activiteiten afstemmen op uw behoeften, smaken en voorkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Onze server kan bijvoorbeeld een cookie instellen die voorkomt dat u bij een bezoek aan een website meerdere keren een wachtwoord moet invoeren.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, bekijk onze Cookiebeleid.   

Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Mits aan alle voorwaarden van het GDPR is voldaan, kunt u de volgende verzoeken formuleren met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren:

 • toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens;
 • een update of correctie van uw persoonlijke gegevens vragen in geval van onjuistheden;
 • de uitoefening van uw recht op meeneembaarheid van uw persoonsgegevens;
 • het vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • het vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook in geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming of voor direct marketingdoeleinden. Meer in het bijzonder hebt u het recht om, op grond van uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op de noodzaak tot het sluiten van een contract of op het legitieme belang van Fordaq, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze gronden. Fordaq zal de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking worden aangetoond die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met behulp van de contactgegevens die aan het einde van deze privacybeleid worden verstrekt. Voor e-mails verzonder door Fordaq voor direct marketing doeleinden, heeft u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven door te klikken op de link die daartoe in de e-mail is opgenomen.

Bewaringstermijn

Wij bewaren uw gegevens alleen voor de periode die nodig is om de in deze privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken, tenzij een langere bewaringstermijn vereist of wettelijk toegestaan is.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen soms links bevatten naar websites van derden of deze insluiten. Dit privacybeleid is niet van toepassing op die websites. Als u ervoor kiest om een dergelijke gelinkte site te betreden, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en dat wij deze websites niet beoordelen of onderschrijven en dat wij hiervoor, direct noch indirect, aansprakelijk zijn:

 • hoe deze websites met uw persoonlijke gegevens omgaan;
 • de inhoud van dergelijke websites;
 • het gebruik dat anderen van deze websites maken.

Zorg ervoor dat u de juridische en privacybeleid controleert die op elke website of mobiele applicatie worden geplaatst waar u toegang toe hebt, voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Gebruik van onze websites door kinderen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn websites waarop dit privacybeleid voorkomt niet bedoeld of ontworpen om kinderen jonger dan 13 jaar aan te trekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van bezoekers in die leeftijdsgroep via onze websites.

Veranderingen

We kunnen deze privacybeleid af en toe bijwerken. Als de wijzigingen die wij aanbrengen van materieel belang zijn, kunnen wij ook een kennisgeving betreffende de wijzigingen op onze websites en gerelateerde licentieovereenkomsten plaatsen. Wij raden u aan deze privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij bijdragen aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen. Latere wijzigingen in deze privacybeleid zijn niet van toepassing op gegevens die zijn verzameld voordat de wijziging is aangebracht.

Klachten

Elke klacht over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons kan worden gericht aan de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit. Een lijst van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten is te vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Contacteer ons

Verwijzingen naar "Fordaq", "wij", "ons" en "onze" zijn verwijzingen naar Fordaq NV, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel, België. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacybeleid kunt u beantwoorden via de onderstaande contactgegevens:

Telefoon : +32 (0) 2 533 04 80
e-mail adress : info@fordaq.com