Algemene voorwaarden
  
Algemene voorwaarden
 
  De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is de originele versie, en is de enige wettelijk bindende versie. De vertaling naar andere talen is louter indicatief en ter informatie.
   
  ALGEMENE VOORWAARDEN
   
  Deze Overeenkomst stipuleert de modaliteiten en de voorwaarden onder dewelke FORDAQ SA, een bedrijf geregistreerd in België onder nummer 642.125, en met maatschappelijke zetel te Avenue Louise 523, 1050 Brussel, België ("Fordaq"), diensten levert aan een groep klanten (de "Leden").
   
  Toegang tot, en gebruik van de diensten, de website en de Markt, zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals bepaald in dit document (de "ALGEMENE VOORWAARDEN").
  DOOR ZIJN TOEGANG TOT OF GEBRUIIK VAN DE DIENSTEN, DE WEBSITE EN MARKT VAN FORDAQ, GEEFT HET LID TE KENNEN DAT HIJ, ZONDER ENIGE BEPERKING, ALLE VOORWAARDEN ZOALS BESCHREVEN ONDER "ALGEMENE VOORWAARDEN" AANVAARDT.
   
  Fordaq behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op gelijk welk moment te wijzigen. Een wijziging van deze algemene voorwaarden zal geschieden door het louter publiceren van een nieuwe en gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden op de website van Fordaq.
   
  Door gebruik te maken van de diensten, de website en de Markt van Fordaq, gaat het Lid op voorhand akkoord met het feit dat elk gebruik onderworpen is aan de op dat moment geldende versie van de Algemene Voorwaarden.
   
  De Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle Leden.
   
  1. Toegangsvoorwaarden
  Toegang tot de FORDAQ website is voorbehouden aan personen, bedrijven of organisaties die correct geregistreerd zijn bij FORDAQ.
   
  De aanvraag om lid te worden kan gedaan worden door een online registratie via de Fordaq Website www.fordaq.com.
   
  Wanneer FORDAQ een aanvraag tot lidmaatschap aanvaardt, dan wordt de aanvrager, na aanvaarding, Lid van FORDAQ voor de periode door FORDAQ gespecifieerd. Indien van toepassing, wordt de aanvrager “Licentiehouder”, na de betaling van het juiste bedrag (“de licentieprijs”).
   
  Toegang tot de diensten van FORDAQ gebeurt via en paswoord, die bezorgd worden door Fordaq. Fordaq behandelt de gebruikersnaam en het paswoord vertrouwelijk en zal deze niet bekendmaken aan derden. Leden mogen hun gebruikersnaam en paswoord niet bekendmaken aan andere personen. De gebruikersnaam en het paswoord zijn persoonlijk voor elk Lid, en kunnen niet overgedragen worden aan andere Leden. De leden dragen de volledige en complete verantwoordelijkheid voor elk gebruik van hun gebruikersnaam en paswoord, zelfs wanneer zulk gebruik geschiedt zonder hun toestemming of buiten hun weten. Leden nemen het op zich Fordaq schadeloos te stellen voor alle schade die voortkomt uit gelijk welk verkeerd gebruik of misbruik van hun gebruikersnaam en paswoord.
   
  Lid gaat ermee akkoord om niet deel te nemen in elk bedrieglijk, misleidend, illegale of onethische praktijken die schadelijk voor andere leden van Fordaq zijn kunnen. Lid gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke federale, staats en lokale wetten en verordeningen. Verder verklaart lid niets te verkopen, te vertegenwoordigen of andere services te promoten, die concurreren met de diensten van Fordaq.
   
  2. Diensten aangeboden door Fordaq
   
  2.1. Toegang tot de Marktplaats en te Postbode
   
  FORDAQ biedt zijn Leden een handelsplatform, de “Markt”, op zijn website http://www.fordaq.com/ Op de markt kunnen de leden aanbiedingen en aanvragen die hen interesseren, bekijken. De toegang tot de details van deze aanbiedingen en aanvragen hangt af van het type lidmaatschap dat men heeft. Afhankelijk van het type lidmaatschap hebben leden ook de mogelijkheid om zelf aanbiedingen en aanvragen in te voeren, om via FORDAQ boodschappen te versturen naar kopers en verkopers die informatie plaatsten op FORDAQ, om hun eigen aankondigingen op FORDAQ in te voeren via “mijn aankondigingen” en om de boodschappen die ze ontvangen of versturen te beheren via de “mijn postbus” functie.
   
  Afhankelijk van hun type lidmaatschap, wordt het electronisch naamkaartje van onze leden getoond bij hun aankondigingen. Het kaartje kan linken naar hun website, hun “productencalogus’ en hun “Fordaq rapport”.
   
  Fordaq stuurt met regelmaat een overzicht van nieuwe aanbiedingen en aanvragen (dagelijkese Nieuwsbrief), als zowel algemene emails betreffende de activiteiten van de Fordaq partners uit de houtindustrie. U kunt als lid hievoor, indien gewenst, afmelden via de link, of betreffende email van info@fordaq.com beantwoorden met uw commentaar in het Engels.
   
  FORDAQ heeft geen controle over de kwaliteit of de wettelijkheid van de items die op de website of via “de Postbode” gepubliceerd worden, noch over de waarachtigheid van of juistheid van deze aankondigingen, noch over de mogelijkheid van de verkopers om deze items te verkopen of van de kopers om deze items te betalen. FORDAQ kan niet garanderen dat kopers of verkopers de afgesproken transacties respecteren.
   
  FORDAQ handelt als ontmoetingsplaats en is niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen koper en verkoper. In geval van een dispuut tussen leden van de FORDAQ website, zien de leden dan ook af van enige en gelijk welke vordering, eis of schade jegens FORDAQ (en onze kantoren, directie, agenten, filialen, joint ventures en werknemers), bekend of onbekend, vermoed of niet vermoed, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt, voortkomend uit of op enige manier verbonden met zulk dispuut.
   
  2.2. Bedrijvengidsen
   
  FORDAQ publiceert de bedrijfsinformatie van alle leden in de Ledenlijst, indien Fordaq beschikt over de volledige informatie. FORDAQ stelt bovendien functionaliteit ter beschikking, waarmee die ledenlijst makkelijk doorzocht kan worden. Toegang tot deze functionaliteit en tot de details van de bedrijfsprofielen is afhankelijk van het type lidmaatschap waarmee leden geregistreerd zijn.
   
  De bedrijfsinformatie die door FORDAQ in de ledenlijst wordt gepubliceerd, is afkomstig van de Leden zef. FORDAQ heeft geen controle over de waarachtigheid of de juistheid van deze informatie.
   
  2.3. Marktinformatie
   
  FORDAQ informeert haar leden over de markt (sectornieuws, veilingresultaten, kalender van toekomstige veilingen, prijsindices). Toegang tot deze informatie is afhankelijk van het type lidmaatschap waarmee leden geregistreerd zijn. De informatie in dit deel van de website wordt verzorgd door informatieverschaffende derden. FORDAQ heeft geen controle over de waarachtigheid of de juistheid van deze informatie.
   
  3. Prijszetting van de verschillende mogelijkheden voor lidmaatschap van FORDAQ
   
  Toegang tot de diensten van FORDAQ is afhankelijk van het type lidmaatschap waarmee leden geregistreerd zijn. De details over de verschillende lidmaatschapstypes en de rechten die ermee verbonden zijn, is steeds beschikbaar op de FORDAQ website, op het volgende adres http://www.fordaq.com/fordaq/srvLicenceRegistration.html en maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden
   
  FORDAQ behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijszetting van het lidmaatschap te wijzigen (“de licentieprijs”), alsook de scope van de aangeboden diensten binnen elk type lidmaatschap. Deze wijzigingen zullen ingaan vanaf de publicatie ervan op de FORDAQ website.
   
  4. Vertalingen
   
  Alle informatie m.b.t. het naamkaartje, de Catalogi, de banners moet door de Leden ter beschikking gesteld worden in één van de talen die gebruikt worden op de FORDAQ website.
   
  De Licentiehouder mag deze informatie ook aanleveren in andere talen die gebruikt worden op Fordaq. Fordaq zal elke taalversie dan tonen in de corresponderende taalversie van de website. Wanneer de Licentiehouder de informatie in slechts één taal ter beschikking stelt, zal hetzelfde materiaal getoond worden in alle taalversies van de website. Fordaq zal instaan, noch voor de vertaling, noch voor de verificatie van de juistheid van vertaling van de informatie die aangeleverd wordt door de Licentiehouder.
   
  De productinformatie die door de Lid ingevoerd wordt in de productformulieren op de website, zal door Fordaq vertaald worden, en zal getoond worden in de taal die overeenkomt met elke taalversie van de website. Fordaq zal ernaar streven de vertalingen te laten overeenstemmen met het jargon van de houtindustrie, maar heeft met betrekking hiertoe geen verplichting tot enig resultaat. Productinformatie die door Leden ingevoerd wordt in de vrije tekstvakken van de productbeschrijvingspagina’s, zullen niet door FORDAQ vertaald worden.
   
  5. Privacybeleid
   
  Fordaq neemt het op zich om de inhoud van alle informatie die Vrije Leden en Licentiehouders via de website doorgeven met maximale zorg te behandelen, en zo veilig als mogelijk op te slaan.
   
  De informatie verzameld op het registratieformulier of de formulieren voor productbeschrijving kunnen in sommige gevallen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Typisch gaat het dan om het doorsturen naar Vrije Leden of Licentiehouders, van informatie waarvan Fordaq meent dat zij erin geïnteresseerd kunnen zijn (zoals aanbiedingen en aanvragen m.b.t. bepaalde houtproducten). Wie zulke informatie niet meer wil ontvangen kan zich laten uitschrijven door een mail te sturen naar info@fordaq.com
   
  Voor productaanbiedingen en -aanvragen die op anonieme manier op de Markt ingevoerd werden, zal de identiteit van het Vrij Lid of van de Licentiehouder confidentieel blijven tot op het moment dat bekendmaking ervan nodig wordt om de transactie te kunnen afsluiten, op voorwaarde dat de transactie aanvaard werd door een ander Lid. Fordaq houdt zich het recht voor om de naam van het land van oorsprong, het type van activiteiten, en het aantal werknemers van een Lid dat op anonieme wijze aanbiedingen en aanvragen invoert, te publiceren. Op deze manier zijn andere Leden in staat om een basisbegrip te verwerven van de karakteristieken van het betreffende lid.
   
  Leden geven FORDAQ de expliciete toestemming om de volledige inhoud van alle door hen op de FORDAQ website ingevoerde informatie, te publiceren.
   
  6. AFWIJZING VAN GARANTIES
   
  DE DIENSTEN, MARKT EN WEBSITE VAN FORDAQ WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD OP EEN "AS IS"-BASIS (IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIE VAN EIGENDOMSRECHT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FORDAQ IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACCURAATHEID OF DE BETROUWBAARHEID VAN GELIJK WELKE OPINIE, VERKLARING, AANBIEDING OF AANVRAAG VAN HOUTPRODUCTEN, HOUTBEWERKINGSMACHINES OF ANDERE OP DE MARKT EN DE FORDAQ WEBSITE. ALLE ARTIKELS EN MATERIALEN DIE GETOOND WORDEN OP DE FORDAQ WEBSITE HEBBEN EEN LOUTER INFORMATIEF DOEL EN ZIJN GEEN SUBSTITUUT VOOR SPECIFIEK ADVIES.
   
  7. Beperking van aansprakelijkheid
   
  Fordaq wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade geleden door Leden, als gevolg van het gedrag van andere Leden (foute informatie, niet-naleving van het contract, enz.).
   
  Fordaq neemt het op zich naar best vermogen een antwoord te bieden op de noden van de Leden, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting naar enig resultaat. In het geval van een vordering door een Lid, ten nadele van Fordaq, zal Fordaq maar aansprakelijk zijn voor het bedrag van werkelijk bewezen rechtstreeks verlies of schade geleden door dat Lid, met een maximum van 600 Euro.
   
  Fordaq zal niet aansprakelijk zijn voor gelijk welke vertraging, gebrekkige functionering of dienstonderbreking van de Markt. Fordaq zal ook niet aansprakelijk zijn voor gelijk welke gebeurtenis door overmacht, of voor uitzonderlijke problemen die de prestatie kunnen beïnvloeden of beïnvloeden, zoals stakingen, overstromingen, enz., voor telecommunicatieproblemen of de interferentie van computervirussen, of in het algemeen gelijk welke gebeurtenis die veroorzaakt wordt door derden.
   
  HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE MARKT EN DE WEBSITE VAN FORDAQ DOOR EEN LID, GESCHIEDT OP EIGEN RISICO VAN DAT LID. NOCH FORDAQ, NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AFDELINGEN, FILIALEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF LICENTIEGEVERS ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER GELIJK WELK LID OF GELIJK WIE ANDERS VOOR GELIJK WELK VERLIES OF LETSEL OF GELIJK WELKE INDIRECTE, INCIDENTIELE, RESULTERENDE, BIJZONDERE, ALS STRAF BEDOELDE OF GELIJKAARDIGE SCHADE VOORTKOMEND UIT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE MARKT EN DE WEBSITE VAN FORDAQ OF DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE FORDAQ DIENSTEN, MARKT EN WEBSITE, DOOR EEN LID, OF UIT DE ONMOGELIJKHEID VAN ZULKE TOEGANG OF GEBRUIK, OF VOORTKOMEND UIT GELJIK WELKE ACTIE ONDERNOMEN IN ANTWOORD OP OF ALS GEVOLG VAN GELIJK WELKE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP DE FORDAQ DIENSTEN, MARKT OF WEBSITE. LID DOET HIERMEE AFSTAND VAN ALLE VORDERINGEN TEGEN FORDAQ EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AFDELINGEN, FILIALEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF LICENTIEGEVERS, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN LID VAN DE DIENSTEN, MARKT EN WEBSITE VAN FORDAQ EN DE INFORMATIE DIE DAAROP BESCHIKBAAR IS, ONVERANDERD HETGEEN EXPLICIET EN UITDRUKKELIJK VOORZIEN IS IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.
   
  8. Termijn en stopzetting
   
  De looptijd van een licentie/inschrijving bedraagt één jaar, ingaand op de dag waarop Fordaq -per e-mail of fax- bevestigt de betaling voor de licentie ontvangen te hebben. Op het einde van de periode wordt de licentie automatisch verlengd voor een jaar.
   
  Een Licentiehouder kan zijn Licentie stopzetten door Fordaq hiervan op de hoogte te stellen middels een eenvoudige brief of e-mail.
   
  In het geval dat een licentiehouder zijn licentie niet wenst te vernieuwen, dient hij Fordaq hiervan tenminste 60 dagen voor afloop van de periode op de hoogte te brengen.
   
  Wanneer een Lid het gestipuleerde in de algemene voorwaarden niet respecteert, heeft Fordaq het recht de registratie van het Lid te beëindigen. Hetzelfde geldt wanneer het gedrag van een Lid in strijd is met de algemeen geldende handelspraktijken.
   
  Wanneer een licentiehouder -om gelijk welke reden- zijn inschrijving wil stopzetten, is Fordaq hem geen compensatie verschuldigd. Wanneer Fordaq beslist om de inschrijving van een Licentiehouder stop te zetten, dan zal Fordaq het voor de licentie betaalde bedrag terugbetalen pro rata temporis. Hierbij zal de periode tussen de stopzetting en de natuurlijke afloop van de inschrijving als basis dienen. In het geval dat Fordaq de inschrijving van de Licentiehouder stopzet wegens diens niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, zal Fordaq geen deel terugbetalen.
   
  Beëindiging van de inschrijving of lidmaatschap van een lid wegens het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden geeft op geen enkele wijze het recht om een schadevergoeding, of rente te vorderen aan Fordaq.
   
  9. Besluitende beschikkingen
   
  Fordaq mag , naar eigen goeddunken de Algemene Voorwaarden wijzigen door het publiceren van nieuwe voorwaarden die automatisch geldig worden na publicatie op de Fordaq website. Het verderzetten van het gebruik van de Markt door de Leden, na deze publicatie, impliceert hun aanvaarding gebonden te zijn door deze nieuwe voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid zelf om de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in de gaten te houden, daarbij zijn blijvende aanvaarding van de erin vervatte voorwaarden nagaand.
   
  Naar eigen goeddunken mag Fordaq een voortgezette toegang tot de Marktplaats verlenen aan leden die zich zonder betaling van het jaarlijkse inschrijvingsbedrag bij Fordaq registreerden voor 12 november 2001 (de "gratis leden").
   
  In het geval dat gelijk welke beschikking van de Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, of onmogelijk te implementeren is, dan hebben deze ongeldigheid of onmogelijkheid generlei effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere beschikkingen in de Algemene Voorwaarden.
   
  Procesvoering tussen Leden en Fordaq zal onderworpen zijn aan Belgisch recht.
   
  Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.
   
  RETURN